gallago (gallago) wrote,
gallago
gallago

какъ понимать литературу?вып.11: героическая сага не выходя изъ буфета?

Оригинал взят у kirillovec в какъ понимать литературу?вып.11: героическая сага не выходя изъ буфета?
Оригиналъ взятъ у deutscher.friedensstifter.myopenid.com въ Островский в гражданскую работал в вокзальном буфете
наткнулся въ сѣти на матерiалъ, опровергающiй очередной совковый мvөъ, такой какъ офицiальная биографiя пейсатиля Н. А. Островского. источникъ: http://www.pseudology.org/people/Ostrovsky_Nikolay_bio.htm

Заслуженный лѣсоводъ профессоръ Павелъ Вакулюкъ, изслѣдуя исторiю некогда дрѣмучихъ Боярскихъ лѣсовъ, обнаружилъ интересные факты, касающiеся такого, казалось-бы, незамѣтнaго эпизода, какъ заготовка дровъ въ Бояркѣ въ годы совѣтской власти. Тема вывела профессора на исторiю Николая Островского и знаменитой узкоколейки,гдѣ Павка Корчагинъ потѣрялъ калошу и здоровье.

Въ лекцiи, прочитанной работникамъ лѣсной промышленности и изданной микроскопическимъ тиражомъ въ 1999 году, профессоръ Вакулюкъ цитируетъ любопытнейшiй документъ, напѣчатанный на машинкѣ и подписанный рукой Николая Островскаго. Документъ обнаруженъ директоромъ Острожскаго краевѣдческаго музея Анатолiемъ Хведасемъ и директоромъ Рoвненскаго музея Борисомъ Шапiевскимъ. Приводимъ его въ том странномъ видѣ, въ какомъ онъ написанъ.“АВТОБИОГРАФИЯ. Родився я в 1904 р. в с. Вілії Волинської губернії. Батько мій працював на гуральні робітником у солодочному відділі. Там я вчився в сільській школі. 1914 р., коли кінчалася війна гуральню закрили і батько зостався без роботи, тоді він переїхав з семею на ст. Оженін п. З. З., де працював в сіноприємочному пунктові.

Мій старший брат поступив у 1914 р. на ст. Шепетівку на службу помішником слісаря в депо і ми всею сімею приїхали в Шепетівку. Мій батько старий, 68 л., не міг вже працювати, тоді нам з братом прийшлось працювати на сім’ю. Я поступив на роботу в буфет на станції, на кухню підносити обіди. Там я пробув до 19 року, в 1919 р. поступив на матеріальний склад ст. Шепетівки різати дрова до паровика, де й проробив до 20 року.

Потім поступив звіте учнем помішником кочегара на електростанції, де проробив до року. Був кубовщиком на станції в переміжку вчився в школі. В 21 році була перша конференція робітничої молоді, де я був вибраний на повітову конференцію молоді, після чого вступив в КСМУ Шепетівської організації.

В серпні місяці КСМ командірувало мене в Київ до школи залізно-дорожної (електро-технічный відділ) де я був до кінця 1922 р. Опісля я був хворий кілька раз (більше 8 м.) тифом. Захворавши, приїхав в Шепетівку до батьків, де й болів. В час цеї хворісті в груднім проходила Всеукраїнська перепис КСМУ, котрій я не пройшов і механічно вибув з КСМ.

Після хворісті вступив в КСМУ в 1923 р., в травні місяців був посланим Окркомом КСМ секретарем Берездівської районової організації, де працював увесь 23 рік. У вересні 23 року був прийнятий кандідатом КПБУ Берездівською парторганізацією і затверджений Окркомом КПБУ 17 січня 24 р.

Рекомендували в партію: Лисицин Миколай Миколаевич, член кпбу з 18 року, п. к. ч. 289188, Предрайвиконкому, Трохимів, член КПБУ з 20 р. п. к. ч. 290391 секретар Райпарткому і Панасевич, член КПБУ з 20 р. п. к. ч. 2777.

В травні місяці був посланий окркомом КСМУ райорганізатором на Заславля, де й працюю до цього часу.

Н. А. Островський”.


Переводъ Кирилловца на нормальный Русскiй языкъ:

Я родился въ сѣлѣ Вилiи Волынской губернiи.
[Странно что не указанъ уѣздъ -- Кирилловецъ.] Отѣцъ мой работалъ на спиртовомъ заводѣ рабочимъ въ бродильномъ цѣху. Тамъ я учился въ сѣльской школѣ. Въ 1914 г., когда началась война, заводъ закрыли и отѣцъ остался безъ работы, тогда онъ переѣхалъ съ сѣмьею на ст. Оженинъ Юго-Западной ЖД., гдѣ работалъ на сенопрiемочномъ пунктѣ.

Мой старшiй братъ поступилъ въ 1914 г. на ст. Шепетовку на службу помошникомъ слѣсаря въ депо и мы всей сѣмьѣй приѣхали въ Шепетовку. Мой отѣцъ былъ уже старъ, 68 л., не могъ уже работать, тогда намъ съ братомъ пришлось работать на сѣмью. Я поступилъ на работу въ буфетѣ на станцiи, на кухню подносить обѣды. Тамъ я пробылъ до 19 года, въ 1919 г. поступилъ на матерiальный составъ ст. Шепетовки рѣзать дрова къ паровозамъ, гдѣ и проработалъ до 20 года.

Затемъ поступилъ ученикомъ-помощникомъ кочегара на электростанцiю, гдѣ работалъ до года. Былъ кубовщикомъ на станцiи и въ то же время учился въ школѣ. Въ 21 году была первая конференцiя рабочей молодежи, гдѣ я былъ избранъ на уѣздную конференцiю молодежи, послѣ чего поступилъ въ КСМ
[Коммун.Союзъ Молодежи -- Кирилловецъ] Украины Шепетовской организацiи.

Въ августѣ мѣсяцѣ КСМ командировалъ меня въ Кiевъ въ желѣзнодорожную школу (электротехническiй отдѣлъ) гдѣ я былъ до конца 1922 г. Затѣмъ я был боленъ нѣсколько разъ (болѣе 8 мѣс.) тифомъ. Захворавши, приѣхалъ въ Шепетовку къ родителямъ, гдѣ и болѣлъ. Въ ходѣ этой болѣзни въ декабрѣ проходила Всеукраинская перепись КСМ У, которой я не прошелъ и механически выбылъ из КСМ.

Послѣ болѣзни вступилъ въ КСМУ въ 1923 г., въ маѣ мѣсяцѣ былъ посланъ Окркомомъ
[Окружнымъ комитетомъ, т.е. нижѣ областного/краевого но вышѣ раiоннаго -- Кирилловецъ] КСМ секретаремъ Берездовской раiонной организацiи, где работалъ вѣсь 23 годъ . Въ сентябрѣ 23 года былъ принятъ кандидатомъ въ члѣны КПБУ [Коммунистической Партии Большевиковъ Украины --Кирилловецъ] Берездовской парторганизацiей и утвержденъ Окркомомъ КПБУ 17 января 24 г.

Рекомендовали въ партiю: Лисицынъ Николай Николаевичъ, члѣнъ КПБУ съ 18 года, партбилетъ 289188, Предрайэконкома, Трохимовъ, члѣнъ КПБУ съ 20 г. партбилетъ 290391 секретарь Райпарткома и Панасевичъ, члѣнъ КПБУ съ 20 г. партбилетъ 2777.

Въ маѣ мѣсяцѣ былъ посланъ окркомомъ КСМУ райорганизаторомъ
[комсомольскихъ ячеекъ -- Кирилловецъ] въ Заславль, гдѣ и работаю до сихъ поръ.

Н. А. Островскiй”.


Позвольте, а гдѣ-же героическiе подвиги въ гражданской войнѣ?

Гдѣ горячiе кони и сверкающiя шашки? И где, наконѣцъ, тяжкiя раненiя, привѣдшiе Павку Корчагина къ слѣпотѣ и неподвижности? Въ оффицiальныхъ бiографiяхъ Островскаго сказано, что въ 1918 году онъ пошелъ добровольцемъ на фронтъ, служилъ въ бригадѣ Котовского и въ Первой конной армiи. Что въ 1920 году былъ раненъ подо Львовомъ, что послѣ войны работалъ въ Кiевскихъ желѣзнодорожныхъ мастерскихъ...

Навѣрное, Николай Островскiй и въ самомъ дѣлѣ былъ сильнымъ человѣкомъ. [Но притомъ восточнымъ фантазеромъ въ свой профитъ не менее Шолпанъ Гриняевой -- Кирилловецъ.] Осложненiя послѣ тифа сдѣлали его безпомощнымъ инвалидомъ, но онъ мужественно боролся съ недугами, не сталъ попрошайкой и до конца жизни пытался заниматься дѣломъ... [Инженерилъ человѣческiя души, такъ сказать, на благо партiи родной. Притомъ его собственный послужной списокъ и вправду стараются мало соотносить съ его главнымъ романомъ, столь романтичнымъ. Вспомнимъ: тамъ упоминается и гимназiя, и работа электрикомъ на первоклассныхъ пассажирскихъ вагонахъ, и почти взаимная любовь къ дочери инженера, такой наборъ недорогихъ младоплебейскихъ фантазмовъ, ...правда не особо дается картина , скажемъ, реальныхъ конныхъ боевъ -- Кирилловецъ.] 

Но если привѣденная выше автобiографiя въ самомъ дѣлѣ была написана, а не только подписана Островскимъ, то возникаютъ серьезные сомнѣнья въ томъ, какъ онъ писал свои романы. [Не фактъ. Наиболее точно въ нихъ описанъ кстати именно трудъ работника котельной и буфета, уже съ работой электрика тамъ не столь определенно -- Кирилловецъ.]

Извѣстно, что ЦК ВЛКСМ и журнал “Молодая гвардiя” направили къ нему писателей Анну Караваеву и Марка Колосова, которые “редактировали” то, что писалъ Островскiй. Извѣстно также, что въ 30-е годы изъ его произвѣденiй изымались значительные куски, гдѣ шла рѣчь о тѣхъ, кто оказался “врагомъ народа”...

Профессоръ Вакулюкъ въ своей лекцiи особое вниманiе удѣляетъ знаменитой Боярской узкоколейкѣ, якобы построенной героями-комсомольцами для перевозки дровъ въ Кiевъ. И тутъ обнаруживаются странныя несообразности.

Не надо строить узкоколейку въ шесть верстъ на паровой тягѣ

Достаточно и конной. Но въ этомъ случаѣ незачемъ было возводить насыпь изъ глины, которую-де смывалъ дождь. Нѣтъ въ Боярскихъ лѣсахъ глинистыхъ почвъ, оне тамъ пѣсчаныя. Не росли тамъ грабы, вдохновенно описанные въ романѣ о Павкѣ Корчагинѣ. Кстати, кора граба гладкая, а не морщинистая, какъ пишетъ авторъ (или авторы?) романа Островскаго. [И вообще флора Боярки сосновая -- тамъ кстати находится туберкулезный климатическiй курортъ, это еще и дачный пригородъ Кiева, въ 11 километрахъ отъ центра города.-- Кирилловецъ]

Но самое главное: не было той самой комсомольской узкоколейки. Были совѣршенно другiе и въ другихъ мѣстахъ.

“Въ 60-хъ годахъ, — пишетъ профессоръ Вакулюкъ, — мѣстные краевѣды пытались установить, гдѣ-же была эта самая узкоколейка? Они опросили одиннадцать участниковъ строительства, изъ нихъ только трое попытались показать, гдѣ была трасса, но всѣ в разныхъ мѣстахъ и направленiяхъ. Въ воспоминанiяхъ восьми другихъ участниковъ о мѣстѣ строительства узкоколейки просто не упоминалось”. [Сайтъ районнаго музея Боярки не даётъ точныхъ данныхъ именно объ этой УЖД -- Кирилловецъ.   Вообще-то УЖД тамъ была построена не одна, но подъ конную тягу , и притомъ ничего героическаго и прорывнаго, строили не особо торопясь, говоритъ музейный сайтъ  -- Кирилловецъ.]

Шагъ за шагомъ профессоръ Вакулюкъ развѣнчиваетъ легенду о Боярскихъ подвигахъ комсомольцевъ-добровольцевъ


Въ романѣ “Какъ закалялась сталь” мужественный партiецъ Жухрай говоритъ комсомольцамъ, что въ лѣсу заготовлено 210 тысячъ кубометровъ дровъ, которые не на чемъ вывозить.

Чтобы заготовить такое количество дровъ, утвѣрждаетъ заслуженный лѣсоводъ Вакулюкъ, пришлось-бы вырубить более тысячи гектаровъ лѣса. То есть участок длиной въ пять и шириной въ два километра. Нѣтъ тамъ такихъ участковъ.

Къ самому ближнему сѣлу, говорится въ романѣ, — пятнадцать вѣрстъ. Безъ паровозовъ не обойтись. Но до ближайшихъ къ Бояркѣ сѣлъ — Виты Почтовой, Глѣвахи, Малютинки, Забирья и Бѣлгородки не пятнадцать, а отъ полутора до семи вѣрстъ. И желѣзнодорожная станцiя расположена не срѣди лѣса, а въ центрѣ Боярки. 

Не нужна была тамъ узкоколейка. Да и нѣтъ въ архивахъ ни одного документа о строительствѣ этой несчастной дороги.[Соратники-любители исторiи ЖД! Я только копирую то что прочиталъ и счелъ интереснымъ, если у васъ есть иныя данные по этой УЖД -- пожалуйста, дайте знать! По сути, настоящее вранье въ романѣ именно про заготовку дровъ подъ Кiевомъ и ту УЖД, а не про тяготы быта, фронтовые подвиги и даже не про фракцiонную  борьбу внутри самого КСМ. -- Кирилловецъ]

Въ архивахъ есть другiе свидетельства

До начала Первой Miровой войны лѣсозаготовки въ казенныхъ лѣсахъ производились на научной основѣ. В 1913 году разсчетная лѣсосѣка по Боярскому казенному лѣсничеству составляла 101,1 га.

После революцiи большевики провозгласили: “Всѣ на топливный фронтъ! Добудемъ дрова — раздавимъ буржуазiю!” Лѣсъ стали вырубать цѣлыми массивами. Отъ нѣкогда громадныхъ лѣсных богатствъ намъ осталась развѣ что книга ненастоящаго писателя о ненастоящихъ подвигахъ.

Вот уж поистине: что написано пѣромъ, того не вырубишь топоромъ.

Такъ сочинялась сталь...

Tags: анти-миф
Subscribe

 • поделка

  внучка заразила страстью сушить цветы теперь пробую им применение в искусстве:)

 • три фотографии

  Вот такой интригующий Акутагава изображен на развороте книги еще 70какого то года. И похабное предисловие... Никогда не читайте совецких…

 • ОСТовцы

  ОСТовцы, городской парк, Лейпциг, 1943г. (Взято из коммента у С.Цветкова)

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

 • 9 comments